Vyhledávač: Přidat inzerát

Všeobecné podmienky

Obecné podmínky používání a pravidla inzerce

Tento dokument obsahuje obecné podmínky a závazná pravidla využívání služeb inzertního portálu goforest.eu, provozovaného společností Provozovatele

Podmínkou možnosti využití služeb našeho portálu goforest.eu je souhlas uživatele s těmito pravidly a podmínkami inzerce.

Při využití služeb portálu goforest.eu je uživatel při registraci povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 428/2002 Sb. O ochraně osobních údajů a které jsou nutné pro zařazení dat do příslušné kategorie.

Provozovatel inzertního portálu goforest.eu si vyhrazuje právo odstranění inzerce, která bude v rozporu se zákony České republiky, dobrými mravy nebo by byly jinak nevhodné pro zveřejnění a vyhrazuje si právo zabránit přístupu uživatelům, kteří budou zákony a dobré mravy porušovat.

Inzertní portál goforest.eu je určen zejména na bezplatnou inzerci. Inzerovat může kdokoliv - občan, živnostník, firma, jiné právnické osoby a pod. (Dále jen uživatelé) za předpokladu respektování limitů a pravidel stanovených provozovatelem portálu goforest.eu.

Bezplatnost inzerce je garantována i do budoucna (samozřejmě s výjimkou placených služeb).

Inzeráty mohou být vkládány pouze do kategorií odpovídající jejich obsahu.

Na využívání služeb portálu goforest.eu není nutná registrace, avšak registrace poskytuje uživateli množství nadstandardních možností. Tyto možnosti jsou popsány při vložení inzerátu.

Inzerát může mít komerční i nekomerční obsah.

Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů a záznamů, ale je dovoleno inzerovat pouze konkrétní zboží, resp. službu. Provozovatel si vyhrazuje právo počet podávaných inzerátů do jedné kategorie omezit. Není dovoleno vkládat do nadpisu a inzerátu odkaz na web. Je zakázáno inzerovat služby shodného obsahu, jako je goforest.eu.

Podaný inzerát je přidán na inzertní portál goforest.eu ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). Není dovoleno podávat inzeráty se shodným textem do různých kategorií.

V textech inzerátů může uživatel uvést (propagovat) jakýkoliv způsob kontaktu, přičemž povinným údajem je platný e-mail. Po každém přidaném inzerátu bude uživateli zaslán e-mail s kódem na odstranění inzerátu.

Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál goforest.eu na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Uživatel má právo využívat všechny služby, které nabízí inzertní portál goforest.eu včetně placených služeb.

Provozovatel nebo jím pověřená osoba (dále jen provozovatel) si vyhrazuje právo smazat (odstranit) jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazen v příslušné kategorii a podkategorie, také pokud je v rozporu s platnými zákony České republiky, dobrými mravy, nebo pokud to provozovatel uzná za vhodné i aniž to oznámil uživateli inzerátu.

Uživatel se zavazuje dodržovat právní předpisy normy České republiky při používání služeb tohoto inzertního portálu goforest.eu. V případě porušení právních norem může provozovatel poskytnout veškeré dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.

Provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli, pokud není stanoveno jinak.

Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost goforest.eu, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál goforest.eu bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portály goforest.eu, jakož i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečenosťou, činností uživatelů či z jiných důvodů.

Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu goforest.eu a inzerátů, které byly přidány uživatelům legální, zda nelegálním cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.

Provozovatel může používat obsah inzerátů jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), Dle svého vlastního uvážení.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel mu je oprávněn, ve smyslu § 65, zákona 610/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů, zasílat za účelem přímého marketingu informační, reklamní e-mailové a faksimile zprávy, včetně krátkých zpráv. Uživatel má právo (e-mailem) požádat provozovatele o zrušení zasílání těchto marketingových, informačních, reklamních e-mailových a faksimilných zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.

Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.

V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již zaplacené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.

Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu goforest.eu.

Provozovatel dává příslib, že udělá vše pro to, aby uživatelé byli se službami inzertního portálu goforest.eu spokojeni a případné reklamace se řešily ke spokojenosti uživatelů.

Na inzertním portály goforest.eu nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definovány v zákoně č.. 428/2002 o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jediným povinným údajem je pouze e-mailová adresa uživatele a telefonní kontakt.

V případě nakládání s osobními údaji uživatele (hlavně při placených službách) se postupuje dle zákona č.. 428/2002 o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku - Souhlasím s podmínkami a pravidly inzerce.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv měnit. Uživatel je při využívání služeb na serveru povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout veškeré dostupné informace o uživatelů (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

Uživatel se zavazuje, že nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na portály ani nebude vypínat zobrazování obrázků.

Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.

Uživatel nesmí na inzertním portálu goforest.eu propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k provozovateli.

Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na server goforest.eu pouze fotografie, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora. Uživatel nesmí na server přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se obecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. Uvedená pravidla pro přidávání fotografií se vztahují na všechny fotografie, které uživatel přidává na server.

Ochrana osobních údajů

Na zobrazování reklam návštěvníkům našich webových stránek využíváme služby reklamních společností třetí strany. Tyto společnosti mohou používat informace (neobsahující vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto a dalších webových stránek k poskytování reklam na zboží a službách, které vás zajímají. Pokud se chcete dozvědět více informací o tomto postupu ao možnostech, které máte k dispozici, aby příslušné společnosti nepoužili tyto informace, klikněte sem.
Google jako dodavatel třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam na vašich stránkách.
Používání souborů cookie DART umožňuje společnosti Google zobrazovat reklamy vašim nejlepším uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších internetových stránkách.
Uživatelé mohou zrušit používání souboru cookie DART návštěvou pravidel ochrany osobních údajů pro síť reklamy Google a obsahovou síť.

Tyto podmínky a pravidla inzerce nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


V Praze dne: 22.07.2013

Inzertní portál v.2013, copyright © 2013 otaznik, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel neodpovídá za obsah inzerce ani diskuse, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za svoji inzerci sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat služby na serveru k účelům , které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
SEO FRENDLY Valid XHTML 1.0 Strict
Tato stránka je XHTML 1.0 Strict Validní